Akademia

Poniżej zamieszczamy Deklaracji | Regulaminu dla grup Akademii MKS Iskra Pszczyna i Formularza PZPN. Prosimy rodziców o zaznajomienie się z nim, wydrukowanie, podpisanie Deklaracji i Formularza PZPN przekazanie trenerom podczas zajęć. Regulamin dotyczy wszystkich zawodników i zawodniczki Akademii MKS Iskra Pszczyna. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Miejskim Klubie Sportowym "Iskra" Pszczyna prosimy o dostarczenie do naszego biura w formie papierowej lub elektronicznej rezyngacji.

pliki do pobrania:

 

 

REGULAMIN KLUBU
MKS ISKRA PSZCZYNA

(Obowiązkowo do zapoznania przez rodziców i zawodników)

 1. Klub zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji zawodnika pod względem:

  1. Poziomu sportowego

  2. Wyników w nauce

  3. Zachowania i ewentualnych problemów wychowawczych

 2. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Zawodnik może na stałe lub czasowo zostać przeniesiony do grupy o niższym poziomie sportowym. W wyniku nagannego zachowania Zawodnika, Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Zawodnika z Miejskiego Klubu Sportowego „Iskra”.Każdy zawodnik przed umożliwieniem uczestnictwa w meczach/turniejach jest weryfikowany przez trenera grupy i to trener grupy decyduje o możliwości uczestnictwa zawodnika w meczach/turniejach.

 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów w grupach szkoleniowych.

 4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz lokalizacji treningów.

 5. Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie zgłaszania i uczestnictwa zespołów (roczników) w rozgrywkach ligowych lub innych formach współzawodnictwa sportowego.

 6. Opiekunowie prawni uznają, że Trenerzy, Koordynatorzy a także Władze Klubu poświęcają czas i środki na kształcenie młodych sportowców w swoich działaniach kierują się dobrem Dziecka.

 7. Opiekunowie szanują decyzję Władz Klubu, Koordynatorów a także Trenerów, jak również wspierają Klub w podjętych działaniach.

 8. Opiekunowie mają zaufanie do systemu szkolenia Klubu.

 9. Wszyscy zawodnicy trenujący w Klubie muszą posiadać ważne badania lekarskie, raz na rok dziecko powinno odbyć badania  lekarskie oraz wykonać badania tj. Krew, mocz i EKG, następnie dostarczyć podbitą przez lekarza kartę zdrowia sportowca do klubu.

 10. Opiekunowie prawni/Zawodnicy są zobowiązani do płacenia składek członkowskich przez 12 miesięcy w roku. Składki członkowskie są opłacane z góry, do 15 dnia każdego miesiąca.

 11. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Miejskim Klubie Sportowym “Iskra”, Opiekunowie zobowiązani są poinformować o rezygnacji Trenera swojej drużyny oraz przesłać formularz z rezygnacją drogą mailową do Klubu: akademia@iskra.pszczyna.pl, bądź wypełnić pismo osobiście w biurze Klubu.

 12. Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, aby w trakcie treningów lub meczów były wykonywane zdjęcia/filmy ich uczestnikom oraz wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalanego na zdjęciach/filmach w ramach strony internetowej, portali, serwisów oraz materiałów marketingowych związanych z działaniem Miejskiego Klubu Sportowego “Iskra”.

 13. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez Dziecko w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących regulaminów obiektów treningowych.

 14. Opiekunowie powstrzymują się od wydawania instrukcji w trakcie gry i nie przejmują roli trenera dowodząc drużyną spoza boiska. Tylko sztab trenerski upoważniony jest do wydawania wskazówek drużynie. Opiekunowie wspierają oraz zachęcają do lepszej gry ale nie instruują.

 15. Opiekunowie nie będą uczestniczyć w odprawach meczowych i rozmowach sztabu trenerskiego z drużyną. Wyjątkiem są osoby pełniące rolę kierownika drużyn.

 16. Opiekun powinien pomóc dziecku przygotować się do treningu, następnie powinien egzekwować od dziecka samodzielne przygotowanie się do treningu i wykonać tylko sprawdzenie czy dziecko przygotowało ubiór odpowiedni do miejsca treningu.

 17. W trakcie treningów i meczów Opiekunowie przebywają na trybunach. Wyjątkiem są osoby pełniące rolę kierownika drużyn.

 18. Opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców.

 19. Opiekunowie/Zawodnicy mają obowiązek informować Trenera o nieobecności swoich Dzieci na treningach, meczach czy zgrupowaniach.

 20. Opiekunowie/Zawodnicy nie będą spożywać alkoholu ani palić papierosów podczas zajęć treningowych i meczów.

 21. Opiekunowie oraz Zawodnicy akceptują, poprzez złożenie oświadczenia w postaci deklaracji członkowskiej, zasady obowiązujące w Klubie. Zasady obowiązują przez cały okres szkolenia Zawodnika w Klubie.

 22. W przypadku braku akceptacji powyższego regulaminu, Władze Klubu mogą wymówić/odmówić członkostwo w Miejskim Klubie Sportowym “Iskra”.

 23. Zawodnik, który przez 12 miesięcy sezonu (sezon od sierpnia do lipca) poprzedzających nowy sezon terminowo opłaci wszystkie składki członkowskie, otrzyma z Klubu nieodpłatnie nowy komplet treningowy (koszulka treningowa, spodenki treningowe, getry) do połowy października nowego sezonu. W przypadku problemów z dostarczeniem w podanym terminie klub będzie informował o nowym terminie dostawy.

 24. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na przewóz swojego dziecka prywatnymi samochodami, autokarami i pociągami na zawody, turnieje, mecze oraz inne zajęcia w ramach działalności Klubu.

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu i w pełni go akceptuję wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej. Złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.

 

REGULAMINY OBOZÓW I PÓŁKOLONII

REGULAMIN WYCIECZEK AUTOKAROWYCH

 1. Za przejazd uczestników odpowiedzialny jest kierownik obozu/kolonii, lub wyznaczony przez niego opiekun.

 2. Przed wyjazdem należy ustawić się na zbiórce w miejscu wyznaczonym przez kadrę.

 3. Nie wolno podbiegać do autobusu.

 4. Przed wyjazdem opiekun sprawdza imienną listę uczestników.

 5. Oczekując na autokar uczestnicy stoją obok swojego bagażu (bagaż podpisany: imię i nazwisko).

 6. Do autokaru wsiadamy dopiero po wyraźnym poleceniu kierownika lub wyznaczonego opiekuna.

 7. Do autokaru wsiadamy kolejno, kolejno też zajmujemy miejsca siedzące wyznaczone przez opiekuna.

 8. W autokarze zabrania się:
  – Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek,
  – Przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej,
  – Blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży,
  – Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami,
  – Obracania się tyłem do kierunku jazdy,
  – Spożywania posiłków i napojów.

 9. Po zakończonej podróży uczestnik oraz opiekun mają obowiązek sprawdzić czy zostały zabrane wszystkie bagaże i rzeczy osobiste przez uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń i zniszczeń (za dokonane uszkodzenia przez uczestnika koszty ponoszą rodzice/opiekunowie).

 10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 
 
REGULAMIN TRANSPORTU KOLEJĄ

 1. Za przejazd uczestników odpowiedzialny jest opiekun obozu/kolonii, lub wyznaczony przez niego wychowawca.

 2. Przed wyjazdem należy ustawić się na zbiórce w miejscu wyznaczonym przez kadrę.

 3. Przed wyjazdem należy sprawdzić imienna listę uczestników. Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (legitymacje szkolne).

 4. Oczekując na pociąg uczestnicy stoją obok swojego bagażu (bagaż podpisany: imię i nazwisko).

 5. Pożegnanie z rodzicami odbywa się przed wsiadaniem do pociągu.

 6. Pierwszy wsiada wychowawca grupy, który kieruje uczestników do odpowiednich przedziałów. Uczestnicy wsiadają pojedynczo, na znak kierującego podróżą, bez przepychania się. Ostatni wsiada opiekun.

 7. Każde wyjście do toalety winno być zgłoszone kadrze.

 8. W czasie podróży kategorycznie zabrania się:
  – wychylania przez okna
  – wyrzucania przez okna śmieci
  – przechodzenia do innych wagonów
  – przebywania na korytarzach podczas jazdy
  – wychodzenia z przedziału bez wiedzy kadry
  – zaśmiecania przedziałów
  – głośnego zachowywania się, utrudniającego podróż innym pasażerom.
  – opuszczania pociągu na stacjach i przystankach.
  – spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania innych używek
  9. Przed końcem podróży należy sprawdzić bagaż osobisty i pozostawić przedziały w takim stanie, w jakim go zastaliśmy.
  10. Wysiadanie z pociągu odbywa się w kolejności odwrotnej, jak wsiadanie.
  11. Po wyjściu z pociągu uczestnicy ustawiają się na zbiórce.
  12. Po ogłoszeniu zbiórki kadra sprawdza imienną listę uczestników.
  13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

REGULAMIN WYCIECZEK PIESZYCH

 1. Uczestnicy mają obowiązek zabrać ze sobą odzież stosowną do warunków atmosferycznych.

 2. Na miejsce zbiórki należy przybyć punktualnie.

 3. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do kulturalnego zachowania się podczas trwania całej wycieczki.

 4. W razie jakichkolwiek dolegliwości i innych problemów mających wpływ na bezpieczeństwo, uczestnicy są zobowiązani do informowania kierownika wycieczki lub opiekunów.

 5. Zabrania się oddalania się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.

 6. Uczestnicy są zobligowani do wykonywania poleceń opiekunów, udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych programem, punktualności.

 7. Zabrania się posiadania, kupowania, spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych.

 8. Uczestnicy powinni dbać o zachowanie porządku w miejscach pobytu i pozostawienie tych miejsc w stanie nie gorszym, niż zastany na początku. W szczególności zabrania się zaśmiecania terenu i okolicy materiałami mogącymi sprowadzić zagrożenie pożarowe (puszki, butelki, szkło, papier).

 9. Każdy fakt budzący niepokój należy zgłosić opiekunowi.

 10. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych, dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

 11. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy prowokować niebezpiecznych sytuacji czy też agresji innych.

 12. Za szkody materialne spowodowane w czasie wycieczki odpowiedzialność ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) uczestnika.

 13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

REGULAMIN KĄPIELI I PLAŻOWANIA

 1. Kąpiel może odbywać się tylko w wytyczonym obszarze wody.

 2. Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwają ratownicy i wychowawcy.

 3. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować do poleceń ratownika i wychowawcy.

 4. Za ustalenie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy.

 5. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotów głowy, a także innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym kierującego kąpielą.

 6. Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany przez osobę kierującą kąpielą.

 7. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody ratownika oraz opiekuna.

 8. W czasie kąpieli w wodzie musi być obecny opiekun (wychowawca) grupy. Grupa bez wychowawcy nie będzie dopuszczona do kąpieli.

 9. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka na brzegu w celu sprawdzenia liczebności grupy. Grupa wyznaczona wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez ratownika lub opiekuna.

 10. Samodzielne wyjście z wody należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi i opiekunowi.

 11. Podczas kąpieli obowiązuje strój kąpielowy.

 12. Na sygnał ALARM wszyscy natychmiast wychodzą z wody.

 13. Podczas kąpieli słonecznych uczestnicy powinni mieć nakrycie głowy. Obowiązuje całkowity zakaz:
  – kąpieli w łańcuszkach, kolczykach czy też zegarkach i pierścionkach,
  – wrzucania i wpychania do wody oraz skakania do wody,
  – przekraczania stref przeznaczonych do kąpieli,
  – urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów.

 14. W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast powiadomić ratownika

 15. Za nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu zostają ustalone następujące kary:
  – za pierwsze złamanie regulaminu kąpieli – zakaz kąpieli w ciągu całego dnia,
  – za drugie przewinienie – zakaz kąpieli w ciągu dwóch najbliższych dni,
  – za trzecie przewinienie – zakaz kąpieli do końca turnusu

 16. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu. Obowiązuje porządek, czystość, cisza i spokój.

 17. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH I WYJŚĆ DO MIASTA

 1. Uczestnicy wycieczki podporządkowują się rozkazom i poleceniom prowadzącego wycieczkę.

 2. Wszyscy uczestnicy idą zwartą grupą. Na przedzie kolumny idzie prowadzący, później najmłodsi i najsłabsi, którzy nadają tempo marszu. Kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy oraz opiekun.

 3. Grupa w szyku zwartym porusza się prawym poboczem szosy lub drogi, a jeśli grupa nie jest wystarczająco liczna, lub luźna, wówczas porusza się lewym poboczem.

 4. W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się po szosie (drodze) pojazdy mechaniczne.

 5. Nie wolno robić postojów na szosie (drodze), zatrzymywać się w miejscach, gdzie kierowcy maja utrudnioną widoczność (zakręty, wzniesienia, wiadukty).

 6. Pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego.

 7. Kolumna poruszająca się w nocy musi być oznaczona – na przedzie białym światłem skierowanym do przodu, z tyłu czerwonym światłem skierowanym do tyłu.

 8. Uczestnicy maja obowiązek wychodzić na miasto w koszulkach, które otrzymają od opiekunów.

 9. W miastach grupa może poruszać się jedynie po chodnikach.

 10. Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 

 

Sponsorzy I Partnerzy

MIRPOL
Gmina Pszczyna
Powiat Pszczyński
Kwiaciarnia IRYS
Ziobro
Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyskiej
Piekarnia Jasiek
Patentus
OSM Pszczyna
K2
Internaft
Sportland
Romanko
Drogród
REMONDIS
PIK Pszczyna
MORiS Pszczyna
POSiR Pszczyna
pless.pl
Ośrodek nad dokawą
Pszczyńska Fundacja
PASS
EFCE
MSiT
Sali
Matmet
fizjos
CEZIS
Dominik Blaut - rehabilitacja
HT&FITTING Polska Sp. z.o.o.
Martes Sport
Osiedle Piastów
PCTR
Śląskie
Bubak Gazy
Fizjoterapia Piotr Kotajny
Magic-sport.com
Bazarek na winklu
Fundacja Orły Sportu
Mikrogranty 2
Przesuń na górę strony